DONG, Stenlille Naturgaslager. Revurdering af miljøgodkendelse

02-12-2009

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelserne for Stenlille Naturgaslager, Merløsevej 1B, 4296 Nyrup. Miljøcentret har revideret vilkårene for miljøgodkendelserne, så de er tidssvarende.
Klagefrist: 30. december 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelserne for Stenlille Naturgaslager, Merløsevej 1B, 4296 Nyrup. Miljøcentret har revideret vilkårene for miljøgodkendelserne, så de er tidssvarende.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, 72 54 80 72 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som miljøcentret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, . Klagen skal være modtaget senest den 30. december 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen er den 2. juni 2010.