Bioneer A/S, Hørsholm. Revurdering af miljøgodkendelse

09-12-2009

Miljøcenter Roskilde, har revurderet miljøgodkendelsen for Bioneer A/S, Kogle Allé 2, 2970 Hørsholm. Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret og vilkårene er blevet revideret så de er tidssvarende.
Klagefrist: 6. januar 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde, har revurderet miljøgodkendelsen for Bioneer A/S, Kogle Allé 2, 2970 Hørsholm. Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret og vilkårene er blevet revideret så de er tidssvarende.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. nr. 7254 8129 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 6. januar 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Samtidigt er der truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for revurderingen af Bioneer A/S.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 6. januar 2010.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder:
Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.