BHJ A/S - Ansøgning om miljøgodkendelse samt tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

15-12-2009

BHJ A/S, Kornvej 1, 9500 Hobro har søgt om miljøgodkendelse til etablering af ny naturgasfyret kedelcentral. Virksomheden er meddelt tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde.
Klagefristen udløber: 12. januar 2009

BHJ A/S PROTEIN FOODS, Kornvej 1, 9500 Hobro har søgt om miljøgodkendelse til etablering af en ny naturgasfyret kedelcentra l.
Den nye naturgasfyrede kedelcentral skal erstatte et ældre fueloliefyret anlæg.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde
Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at BHJ A/S PROTEIN FOODS, Kornvej 1, 9500 Hobro kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af en ny naturgasfyret kedelcentral, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 82 49
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail: .dk
Klagen skal være modtaget senest den12. januar 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonce-ringsdatoen.