Slagteriet Tican - påbud om sløjfning af vilkår C3 i miljøgodkendelse af 3. marts 2008

21-12-2009

Tican a.m.b.a., Strandvejen 6, 7700 Thisted, påbydes hermed, at vilkår C3 i miljøgodkendelse af 3. marts 2008 vedrørende ophør af rengøring af grisebiler på slagterigrunden sløjfes.
Klagefristen udløber: 18. januar 2010

Tican a.m.b.a. påbydes hermed, at vilkår C3 i miljøgodkendelse af 3. marts 2008 vedrørende ophør af rengøring af grisebiler på slagterigrunden sløjfes.

Påbuddet skal være efterkommet senest 1. januar 2010.

- Påbud

Påbuddet kan påklages til Miljøklagenævnet.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail: .dk
Klagen skal senest være modtaget senest den 18. januar 2010 inden kl. 16.00.

Miljøcentret  videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.