Havbundssesdimentdepot Rønland - Afgørelse om overgangsplan og revurdering af miljøgodkendelser

21-12-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangs-plan for havbundssedimentdepotet Rønland, Thyborønvej 72a, 7680 Thyborøn.
Klagefristen udløber: 18. januar 2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har meddelt afgørelse om overgangsplan for havbundssedimentdepotet Rønland, Thyborønvej 72a, 7680 Thyborøn.

Afgørelsen omfatter reviderede vilkår for havbundssediment depotet og herunder påbud om fremsendelse af revideret miljøkonksekvensvurdering i forhold til miljøkvalitetskrav til det omgivende vandområde og vilkår for driften i efterbehandlingsperioden.

- Afgørelse
- Bilag A1 til afgørelse
- Bilag A2 til afgørelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøcenter Århus.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng allé 1
8270 Højbjerg
eller senest den 18. januar 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annoneringsdatoen.