Randers Affaldsterminal - Afgørelse om overgangsplan og revurdering af miljøgodkendelser

21-12-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangsplan for deponeringsanlægget og revurdering af miljøgodkendelserne for Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 60, 62, 64 og 65, Randers SØ
Klagefristen udløber: 18. januar 2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangsplan for deponeringsanlægget og revurdering af miljøgodkendelserne for Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 60, 62, 64 og 65,8960 Randers SØ.

Afgørelsen omfatterforbud mod fortsat drift af den etablerede del af deponeringsenhed 4 efter den 1. april 2010 subsidiært 1. juni 2010 samt ændring af vilkår for driften indtil dette tidspunkt. Afgørelsen omfatter tillige vilkår om retablering af igangværende etaper på deponeringsanlægget hos Randers Affaldsterminal på Romalt Boulevard/Ørneborgvej. Der meddeles samtidig påbud om ændring af vilkår for driften af de øvrige affaldsbehandlingsaktiviteter på området.

- Afgørelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 18. januar 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.