Nordvestjysk Galvanisering A/S - Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

16-12-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har revurderet miljøgodkendelserne for Nordvestjysk Galvanisering A/S, Skivevej 170, Hvam, 7500 Holstebro.
Klagefristen udløber: 13. januar 2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har revurderet miljøgodkendelserne for Nordvestjysk Galvanisering A/S, Skivevej 170, Hvam, 7500 Holstebro.

Ved revurderingen har miljøcenteret revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så disse er tidssvarende og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

- Revurdering af miljøgodkendelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mial:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den13. januar 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal s agen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.