Havbundssediment-depot, beliggende ved Østmolen på Hirtshals Havn Afgørelse om overgangsplan og revurdering af miljøgodkendelser

16-12-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangsplan for havbundssedimentdepotet beliggende ved Østmolen på Hirtshals Havn.
Klagefristen udløber: 13. januar 2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangsplan for havbundssediment-depotet beliggende Østmolen på Hirtshals Havn.

Afgørelsen omfatter påbud om reviderede vilkår.

- Afgørelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøcenter Århus.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på: Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail: senest den 13. januar 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.