Dong Energy Pover A/S, Herningværket - Miljøgodkendelse

09-12-2009

Dong Energy Power A/S, Herningværket, Miljøvej 6, Herning er meddelt miljøgodkendelse til midlertidigt forsøg med indfyring af glycerin på Herningværket.
Klagefristen udløber: 6. januar 2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt Dong Energy Power A/S, Herningværket, Miljøvej 6, Herning,  miljøgodkendelse til et midlertidigt forsøg med indfyring af glycerin på anlæggets hovedkedel.

Formålet med forsøget er at undersøge muligheden for at benytte glycerin i stedet for fuelolie som brændsel. Glycerinen er et biprodukt fra fremstilling af biodiesel ud fra rapsolie.

- Miljøgodkendelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 82 48
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
Klagen skal være modtaget senest den 6. januar 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.