Affaldscenter Harpesdal - Afgørelse om overgangsplan og revurdering af miljøgodkendelse

16-12-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangsplan for deponeringsanlæg samt revurderet vilkår for de samlede miljø-godkendelser for Affaldscenter Harpesdal, Nørreskiftevej 41, 8305 Samsø.
Klagefristen udløber: 13. januar 2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangsplan for deponeringsanlægget samt revurderet vilkår for de samlede miljøgodkendelser for Affaldscenter Harpesdal , Nørreskiftevej 41, 8305 Samsø .

Afgørelsen omfatter dels påbud om nedlukning af dele af deponeringsanlægget, dels vilkår for videreførelse af bestående og fremtidige deponeringsenheder samt revurdering af vilkår for de øvrige affaldshåndteringsaktiviteter på affaldscenteret. Miljøcenteret har sammenskrevet miljøgodkendelser og tillægsgodkendelser givet i perioden 1987-2007 og revideret ikke retsbeskyttede vilkår, så de er mere tidssvarende.

- Afgørelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

eller
Klagen skal være modtaget senest den13. januar 2010,kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.