Dong Energy Powers deponeringsanlæg ved Glatved Strand - Afgørelse om overgangsplan og revurdering af miljøgodkendelser

28-12-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangs-plan og nedlukning af deponeringsanlægget for afsvovlingsprodukt ved Gla-tved Strand.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangsplan og nedlukning af deponeringsanlægget for afsvovlingsprodukt ved Glatved Strand.

Afgørelserne omfatter forbud mod fortsat drift og påbud om nedlukning af deponeringsanlægget ved Glatved. Der meddeles samtidigt påbud om tilpasning af fortsat egenkontrol. Miljøcentret har sammenskrevet og revideret vilkårene, så de er mere tidssvarende.

- Afgørelse
- Bilag A1
- Bilag A2

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøcenter Århus.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail: senest den 25. januar 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.