Havbundssedimentdepot ved Nordhavnen, Frederikshavn Havn - Afgørelse om overgangsplan og revurdering af miljøgodkendelser

24-12-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangsplan for havbundssedimentdepotet på Nordhavnen, Frederikshavn Havn.
Klagefristen udløber: 21. januar 2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangsplan for havbundssedimentdepotet på Nordhavnen, Frederikshavn Havn.

Afgørelserne omfatter påbud om reviderede vilkår for efterbehandling af havbundssediment depotet.

- Afgørelse
- Bilag A1 til afgørelse
- Bilag A2 til afgørelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøcenter Århus.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng allé 1
8270 Højbjerg
eller senest den 21. januar 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen r egnes fra annonceringsdatoen.