Feltengård Losseplads - Afgørelse om overgangsplan for deponeringsanlæg

28-12-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangsplan for deponeringsanlægget samt revurderet vilkår for deponeringsanlægget på Feltengård Losseplads, Randersvej 65A, 8370 Hadsten. Øvrige miljøgodkendte anlæg, placeret på deponeringsanlægget, behandles særskilt.
Klagefristen udløber: 25. januar 2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangsplan for deponeringsanlægget samt revurderet vilkår for deponeringsanlægget på Feltengård Losseplads, Randersvej 65A, 8370 Hadsten. Øvrige miljøgodkendte anlæg, placeret på deponeringsanlægget, behandles særskilt.

Afgørelsen omfatter dels påbud om nedlukning af dele af deponeringsanlægget, dels vilkår for videreførelse af bestående og fremtidige deponeringsenheder samt revurdering af øvrige vilkår for deponeringsanlægget. Miljøcenteret har sammenskrevet miljøgodkendelser og tillægsgodkendelser til deponeringsanlægget givet i perioden 1982 – 2002 og revideret ikke retsbeskyttede vilkår, så de er mere tidssvarende.

- Afgørelse om overgangsplan
- Bilag 4.1-4.7 til afgørelsen
- Bilag Overgangsplan
- Bilag 2-10
- Bilag 11-26

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den25. januar 2009kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.