Energinet.dk, Naturgaslager Ll. Torup - Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

16-12-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har revurderet miljøgodkendelserne for Energinet.dk, Naturgaslager Ll. Torup, Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup.
Klagefristen udløber: 13. januar 2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har revurderet miljøgodkendelserne for Energinet.dk, Naturgaslager Ll. Torup, Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse af virksomheden blevet opdateret, og vilkårene i miljøgodkendelsen er blevet revideret, så de er tidssvarende.

- afgørelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
Klagen skal være modtaget senest den13. januar 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøve ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 16. juni 2010.