Affaldscenter Rom I/S - Afgørelse om overgangsplan og revurdering af miljøgodkendelser

22-12-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangsplan og nedlukning af deponi samt revurderet miljøgodkendelserne for Affaldscenter Rom, Fabjergkirkevej 28,Rom, Lemvig.
Klagefristen udløber: 19. januar 2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangsplan og nedlukning af deponi samt revurderet miljøgodkendelserne for Affaldscenter Rom, Fabjergkirkevej 28, Rom, 7620 Lemvig.

Afgørelsen omfatter dels vilkår for nedlukning af deponeringsanlægget dels revurdering af vilkår for de øvrige aktiviteter på affaldsbehandlingsanlægget, der fortsætter. Miljøcentret har sammenskrevet miljøgodkendelser og tillægsgodkendelser givet i perioden 1979-2006 og revideret vilkårene, så de er mere tidssvarende.

- Afgørelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail: .
Klagen skal være modtaget senest den 19. januar 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.