Affaldscenter Gøttrup - Afgørelse om overgangsplan og revurdering af miljøgodkendelser

15-12-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangs-plan og nedlukning af deponi samt revurderet miljøgodkendelserne for Af-faldscenter Gøttrup, Gøttruphavevej 153, Gøttrup, 9690 Fjerritslev.
Klagefristen udløber: 12. januar 2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangsplan og nedlukning af deponi samt revurderet miljøgodkendelserne for Affaldscenter Gøttrup, Gøttruphavevej 153, Gøttrup, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen omfatter dels vilkår for nedlukning af deponeringsanlægget og dels revurdering af vilkår for de øvrige aktiviteter på affaldscentret der fortsætter, således at vilkårene er mere tidssvarende.

- Afgørelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcentret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøcenter Århus.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller senest den 12. januar 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.