AarhusKarlshamn A/S Denmark og Hydrogen I/S - Afgørelse om revurdering og miljøgodkendelse

28-12-2009

AarhusKarlshamn A/S Denmark, Slipvej 1, 8000 Århus C og Hydrogen I/S (brintfabrik), Borneovej/Skansevej, 8000 Århus C er meddelt afgørelse om revurdering og miljøgodkendelse.
Klagefristen udløber: 25. januar 2010

AarhusKarlshamn A/S Denmark
Slipvej 1
8000 Århus C
Matr. nr.2177 a (m.fl.), Århus Bygrunde

Hydrogen I/S (bringfabrik)
Borneovej/Skansevej
8000 Århus C.
Matr. nr. 2148 cq, Århus Bygrunde

Det er i forbindelse med revurderingen vurderet, at nabovirksomheden Hydrogen I/S (der leverer brint til AarhusKarlshamn) og som hidtil har været betragtet som en selvstændig virksomhed, miljømæssigt bør betragtes som en integreret del af AarhusKarlshamn. Afgørelsen omfatter derfor de samlede miljøforhold for de to virksomheder.

Miljøcenter Århus har revurderet de tidligere meddelte miljøgodkendelser for AarhusKarlshamn og Hydrogen I/S. I forbindelse med revurderingen er der endvidere truffet afgørelse om miljøgodkendelse af enkelte nye aktiviteter på virksomheden (ændringer i raffinerings- og fraktioneringsafdelingerne), samt etablering af et anlæg til reduktion af udledningen af kvælstofoxider fra virksomhedens kraftcentral.

Miljøcenter Århus har ved revurderingen opdateret vilkårene i miljøgodkendelserne, så de er tidssvarende. Endvidere er der tilføjet nye vilkår efter behov.

- Afgørelse for virksomheden excl. kraftcentralen
- Afgørelse for kraftcentralen

Aktindsigt:
Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til :
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 25. januar 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.