Aalborg Portland - Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelser, miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

30-12-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har revurderet miljøgodkendelserne for Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg. Miljøcenteret har revi-deret vilkårene for miljøgodkendelserne, så de er tidssvarende. Endvidere er givet en miljøgodkendelse til udvidelse af aktiviteterne på intern genbrugsplads.
Klagefristen udløber: 27. januar 2010

Revurdering af miljøgodkendelser og miljøgodkendelse:
Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har revurderet miljøgodkendelserne for Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg. Miljøcenteret har revideret vilkårene for miljøgodkendelserne, så de er tidssvarende.

- Revurdering og miljøgodkendelse
- Bilag B

Miljøcenter Århus har endvidere givet Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg miljøgodkendelse til udvidelse af aktiviteterne på virksomhedens interne genbrugsplads.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelserne. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 27. januar 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt:
Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udvidelse af aktiviteterne på Aalborg Portlands interne genbrugsplads på Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg.

- Afgørelse om ikke VVM-pligt
- Screeningsnotat

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Rentemestervej 8,
2400 København NV
eller som e-mail til
Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 27. januar 2010.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For afgørelserne gælder :
Afgørelserne kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelserne eller henvendelse om at få tilsendt afgørelserne besvares på:
Tlf. nr. 72 54 82 41 eller 72 54 82 58
eller e-mail:

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelserne er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.