Stena Jern & Metal A/S Roskilde. Afgørelse vedr. etablering af sorteringstromle

05-08-2009

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at etablering og drift af en sorteringstromle på Stena Jern & Metal A/S, Navervej 19, 4000 Roskilde ikke er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelsesloven.
Klagefrist: 2. september 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at etablering og drift af en sorteringstromle på Stena Jern & Metal A/S, Navervej 19, 4000 Roskilde til opdeling af ikke magnetiske materialer i 3 fraktioner efter størrelse ikke er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelsesloven. Tromlen placeres umiddelbart efter shredderanlægget, som i øvrigt ikke ændres ved etablering af tromlen. Formålet med sorteringen er at opnå en renere metalfraktion, som efterbehandles i metalsorteringsanlægget. Eftersorteringstromlen, som indkapsles, vurderes ikke at medfører øget forurening, herunder støv- og støjpåvirkning af omgivelserne.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 72 54 80 99 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11 eller . Klagen skal være modtaget senest den 2. september 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er annonceret.