Dong Energy, Måbjergværket - Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

05-08-2009

Dong Energy, Måbjergværket er meddelt miljøgodkendelse til etablering af anlæg til behandling af sulfatholdigt spildevand, samtidig er truffet beslutning om af projektet ikke er VVM-pligtigt. Klagefristen udløber 2. september 2009.

Miljøgodkendelse:
Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet Dong Energy, Måbjergværket miljøgodkendelse til etablering af anlæg til behandling af sulfatholdigt spildevand.

- Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
Klagen skal være modtaget senest den 2. september 2009 inden kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt:
Miljøministeriet Miljøcenter Århus har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for projektet.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller
Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 2. september 2009.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder :
Afgørelserne kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelserne eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 5. februar 2010.