Dong Energy, Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk - afgørelse om ikke godkendelsespligt

12-08-2009

Dong Energy, Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk kan foretage genagen midlertidig opstilling af tank til mellemlagring af slaggevanden, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefristen udløber 9. september 2009.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Dong Energy, Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk kan foretage gentagen midlertidig opstilling af en tank til mellemlagring af slaggevand, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Tanken forventes opstillet cirka 3 uger årligt.

- Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg
eller
Klagen skal være modtaget senest den 9. september 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 12. februar 2010.