Danish Crown, afdeling Aalborg - afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

26-08-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har revurderet miljøgodkendelsen for Danish Crown, afdeling Aalborg, Svanningevej 1, 9220 Aalborg Ø.
Klagefristen udløber: 23. september 2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har revurderet miljøgodkendelsen for Danish Crown, Afdeling Aalborg, Svanningevej 1, 9220 Aalborg Ø.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse af virksomheden blevet opdateret. Miljøcenter Århus har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen så de er tidssvarende.

- Revideret miljøgodkendelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 82 89
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 23. september 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristenregnesfraannonceringsdatoen .