Vestfyns Affalds - og Deponeringsanlæg (VAD), Middelfart: Afgørelse om nedlukning og efterbehandling af deponeringsaktiviteterne

06-04-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har revurderet deponeringsanlæggets indretning og drift.
Der er truffet afgørelse om nedlukning og efterbehandling af deponeringsak-tiviteterne for at sikre omgivelserne mod fremtidig forurening.
Klagefrist: 4. maj 2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har revurderet deponeringsanlæggets indretning og drift.

Der er truffet afgørelse om nedlukning og efterbehandling af deponeringsaktiviteterne for at sikre omgivelserne mod fremtidig forurening.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af deponeringsanlæggets egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen

Bilag

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 4. maj 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.