H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S, Odense: Miljøgodkendelse

01-04-2009

miljøgodkendelse til at udtage kompressorer med indhold af CFC i forbindelse med shredning af køleskabe.
Klagefrist: 29. april 2009

Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har givet H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S, Havnegade 110 i Odense miljøgodkendelse til at udtage kompressorer med indhold af CFC i forbindelse med shredning af køleskabe.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 29. april 2009 kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8411.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.