Kommunekemi Nyborg: Afgørelse om ikke VVM-pligt og annoncering af ansøgning

21-04-2009

Afgørelse om at oplagring af kølecontainer med aluminiumphosphinholdigt affald ikke er VVM-pligtigt. Klagefrist: 19. maj 2009. Ansøgning om miljøgodkendelse: Rettighed til at se ansøgningsmateriale.

Tilladelse til oplagring af kølecontainer med aluminiumphosphinholdigt affald på Kommunekemi i Nyborg er ikke VVM-pligtig og annoncering af ansøgning

Kommunekemi a/s har den 14. april 2009 til Miljøcenter Odense fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse til oplagring af kølecontainer med aluminiumphosphinholdigt affald. Miljøcenter Odense har afgjort at etableringen og driften ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), jf. bekendtgørelse nr. 1335 af 06.12.06, § 3, stk.2.

Afgørelsen kan ses her eller få den ved henvendelse til Miljøcenter Odense, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klage skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

Ansøgning om miljøgodkendelse
Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Odense.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af of-fentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.