Esbjerg Havn: Afgørelse – overgang til passiv drift

08-04-2009

Esbjerg Havns slutdepot for havnesediment kan overgå til passiv drift.
Klagefrist: 6. maj 2009.

Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Esbjerg Havns slutdepot for havnesediment kan overgå til passiv drift.

Afgørelsen har været annonceret den 4. marts 2009.

På grund af en mindre fejl i afgørelsen er denne meddelt på ny.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af Esbjerg Havns egenkontrol, som Miljøcenter Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være modtaget af Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 29. april 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen (pdf-fil).

Afgørelsen fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.