Dalum Papir A/S , Maglemølle. Ansøgning om midlertidig miljøgodkendelse af lugtvilkår

07-04-2009

Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle har ansøgt om midlertidige lugtvilkår under den verserende klagesag vedr. revurdering af lugt fra virksomheden. Virksomheden ønsker, at de lugtvilkår, der var gældende i 2008, skal være gældende indtil Miljøklagenævnet træffer afgørelse i klagesagen. Klagefrist 5. maj 2009

Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle har ansøgt om midlertidige lugtvilkår under den verserende klagesag vedr. revurdering af lugt fra virksomheden. Virksomheden ønsker, at de lugtvilkår, der var gældende i 2008, skal være gældende indtil Miljøklagenævnet træffer afgørelse i klagesagen.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, telefon 72 54 80 86 eller pr. e-mail:
.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.