Avedøreværket, 2750 Hvidovre; Afbrænding af træpiller og flytning af driftslager

07-04-2009

Afgørelse om, at et forsøg med afbrænding af træpiller i Avedøreværkets blok 1 ikke er godkendelsespligtigt efter miljøbeskyttelsesloven, samt afgørelse om, at flytning af driftslageret for bundaske heller ikke er godkendelsespligtig. Klagefrist; 5. maj 2009, kl. 16.00

Afgørelse om, at et forsøg med afbrænding af træpiller i Avedøreværkets blok 1 ikke er godkendelsespligtigt efter miljøbeskyttelsesloven, samt afgørelse om, at flytning af driftslageret for bundaske heller ikke er godkendelsespligtig.

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at et forsøg med afbrænding af maksimalt 16.000 tons træpiller over en periode på ca. 4 uger på Avedøreværkets blok 1 ikke er godkendelsespligtigt. Ved for-søget vil de normale røggasrensningsanlæg være i funktion, og der gælder de samme grænseværdier for udsendelse af luftforurenende stoffer som hidtil.

Miljøcenter Roskilde har endvidere truffet afgørelse om, at en mindre flytning af driftslageret for bund-aske ("slagge") fra de to kraftværksblokke ikke er godkendelsespligtig. Driftslageret ligger i den østlige del af Avedøreværket og anvendes til mellemoplagring af bundaske, inden bundasken sendes til genan-vendelse eller deponering. Driftslageret flyttes, fordi Avedøreværket skal foretage slutafdækning af det underliggende depot af flyveaske inden 15. juli 2009.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysnin-ger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over begge afgørelser. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttel-seslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller senest tirsdag den 5. maj 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljø-klagenævnet.

Afgørelse ; Afbrænding af træpiller

Afgørelse ; Flytning af driftslager

Spørgsmål om afgørelserne eller henven-delse om at få tilsendt afgørelserne besvares på tlf. nr.: 72 54 80 99 eller e-mail: .

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at af-gørelserne er annonceret.