Lynettefællesskabet I/S, Påbud om ændring af vilkår i ”Revision af miljøgodkendelse af renseanlæg Lynettens slambehandlingsanlæg” december 2005.

07-10-2008

Miljøcenter Roskilde giver Lynettefællesskabet I/S et påbud om ændring af vilkår i ”Revision af miljøgodkendelse af renseanlæg Lynettens slambehandlingsanlæg december 2005” der regulerer egenkontrol ved miljømålin-ger af luftemissioner, anvendelse af nødskorsten samt afrapporteringer.

Påbud, er givet efter § 41, stk. 1 og § 72, stk. 3 (vilkår om egenkontrol) i miljøbeskyttelsesloven .

Miljøcenter Roskilde giver Lynettefællesskabet I/S et påbud om ændring af vilkår i "Revision af miljøgodkendelse af renseanlæg Lynettens slambehandlingsanlæg december 2005" der regulerer egenkontrol ved miljømålinger af luftemissioner, anvendelse af nødskorsten samt afrapporteringer.

Påbuddet er givet efter § 41, stk. 1 og § 72, stk. 3 (vilkår om egenkontrol) i miljøbeskyttelsesloven .
Læs hele brevet med påbud

Klagevejledning
Påbuddet kan påklages til Miljøklagenævnet af

  • virksomheden
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • embedslægeinstitutionen
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal senest være modtaget den 4. november 2008 kl. 16.00. Vi videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

En klage har opsættende virkning, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.
Offentliggørelse og annoncering
Den 7. oktober er påbuddet annonceret i Amagerbladet, samt lagt på miljøcenterets hjemmeside.