DanSteel A/S: Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

14-10-2008

Miljøcenter Roskilde har givet DanSteel A/S tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder af et tykpladecenter

Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at DanSteel A/S, Havnevej 33, 3300 Frederiksværk kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af et tykpladecenter på virksomheden, før der er givet en miljøgodkendelse hertil. I tykpladecenteret opvarmes tykke valsede plader i en naturgasfyret ovn for at opnå den rette struktur i pladerne. Centeret vil også rumme to skæreborde, hvor pladerne kan tilskæres i de ønskede mål.

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. 72 54 80 35 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest den 12. november 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgø-relsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse