Avedøreværket: Miljøgodkendelse af indfyring af TASP

28-10-2008

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at indfyring af TASP i afsvovlingsanlægget hos Avedøreværket ikke er godkendelsesligtigt

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at indfyring af TASP i afsvovlingsanlægget på Avedøreværkets blok 1 ikke er godkendelsespligtig. TASP er et tørt afsvovlingsprodukt, der produceres på Studstrupværket. TASP har et restindhold af kalksten, som herved kan erstatte den rene kalk, som Avedøreværket normalt anvender til at rense røggassen for svovldioxid.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest tirsdag den 25. november 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på
tlf. nr.: 72 54 80 99 eller e-mail

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgø-relsen er annonceret.

Læs: Afgørelse