Avedøreværket: Miljøgodkendelse til overlastdrift

28-10-2008

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om godkendelse til overlastdrift på Avedøreværket

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om godkendelse til overlastdrift på Avedøreværkets kulfyrede blok 1. Godkendelsen indebærer, at den indfyrede effekt kan hæves fra 595 MW til 670 MW. Ved overlastdrift, der teknisk opnås ved at udkoble fødevandsforvarmerne, skal Avedørevær-ket overholde de grænseværdier for luftforurenende stoffer, som Miljøcenter Roskilde har fastsat i et påbud af 21. december 2007.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysnin-ger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslo-vens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest tirsdag den 25. november 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Godkendelsen kan fås ved henvendelse til Mil-jøcenteret. Spørgsmål om godkendelsen eller henvendelse om at få tilsendt godkendelsen besvares på
tlf. nr.: 72 54 80 99 eller e-mail

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at godkendelsen er annonceret.

Læs: Miljøgodkendelse