Køge Kraftvarmeværk: Tilladelse til udledning af kølevand

05-11-2008

Miljøcenter Roskilde har givet Køge Kraftvarmeværk tilladelse til udledning af kølevand

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 2, givet Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2, 4600 Køge, tilladelse til udledning af kølevand fra værket (kedelanlæg 7 og 8) via en nye afskærende kølvandsledning, der udmunder øst for den kommende dækmole ud for Køge Marine. Omlægningen af kølevandsudledningen skyldes etablering af Køge Jorddepot, som umuliggør anvendelsen af de hidtidige udløbsrør for kølevand. Udledningen af kølevand fra den nye kølevandledning sker på større vanddybde end hidtil, og opblandingsforholdene for kølevandet i havet vil også blive forbedret.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest onsdag den 3. december 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljø-centeret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på
tlf. nr.: 72 54 80 99 eller e-mail

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er annonceret.

Læs: Afgørelse