Ardagh Glass Holmegaard A/S: Påbud vedr. vaskepladsbelægning

24-11-2008

Miljøcenter Roskilde har givet Ardagh Glass Holmegaard A/S påbud om at udarbejde en redegørelse vedr. vaskepladsbelægning

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har givet Ardagh Glass Holmegaard A/S påbud om at udarbejde en redegørelse om udbedring af vaskeplads, rør, kloak og sandfang m.v. for at standse en pågående forurening. Redegørelsen skal være modtaget senest den 5. januar 2009.
Påbuddet er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3 og kan påklages til Miljøklagenævnet af virksomheden, kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 80 56 eller .
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.
Læs: Påbud