Statoil A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

25-03-2008

Miljøcenter Roskilde har meddelt Statoil A/S Raffinaderiet godkendelse til udvidelse af visbreaker/termisk krakker komplekset

Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde, har givet Statoil A/S Raffinaderiet godkendelse til at udvide visbreaker/termisk krakker komplekset med en vakuumkolonne med det formål at producere mere autodiesel og mindre svær brændselsolie ud fra de samme råvarer.
Endvidere er der givet godkendelse til et dampreduktionsanlæg, som fjerner benzindampe ved lastning af skibe.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest den 23. april kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Det daværende Vestsjællands Amt har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse). Afgørelsen har været annonceret og der er ikke fremkommet klager.

Miljøgodkendelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72548118 eller .

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse