PolyPeptide Laboratories A/S: Afgørelse om bortfald af vilkår i miljøgodkendelse

25-03-2008

Miljøcenter Roskilde har meddelt PolyPeptide Laboratories A/S, påbud om bortfald af et vilkår i miljøgodkendelsen

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har meddelt påbud om bortfald af vilkår 9 i den reviderede miljø-godkendelse for PolyPeptide Laboratories A/S, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød.

Vilkår 9 regulerer virksomhedens forbrug af råvarer, og med bortfald af dette vilkår kan Miljøcenteret, efter en konkret vurdering, acceptere en forøgelse af råvareforbruget uden meddelelse af ny miljøgod-kendelse, hvis det ikke giver anledning til forøget forurening.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de be-grænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljø-centeret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 65 00 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslo-vens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest den 22. april kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgø-relsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs : Afgørelse