Næstved Kommune - Kommuneplantillæg for etablering af Even Statsskov og naturgenopretning af Evegrøften

25-03-2008

Miljøcenter Roskilde udsteder hermed kommuneplantillæg til Næstved Kommuneplan 2001-2012 for etablering af Even Statsskov og naturgenopretning af Evegrøften

Miljøcenter Roskilde har udstedt tillæg til Næstved Kommuneplan 2001-2012 for etablering af Even Statsskov og naturgenopretning af Evegrøften. Kommuneplantillægget betyder, at der kan rejses skov på et 44 ha stort område øst for Næstved by, og at der kan gennemføres et 44 ha stort naturgenopretningsprojekt af Even ådal. De to projekter har et mindre areal til fælles.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøcenter Roskilde, der står for planlægningen. Miljøcentret har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser fundet, at skovrejsningen og naturgenopretningen vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af, at det sker i overensstemmelse med de oplysninger om beliggenhed og udformning som er lagt til grund for VVM-redegørelsen.

Kommuneplantillægget er ligeledes tilvejebragt efter reglerne om miljøvurdering(MV).

VVM-tilladelse
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Miljøcenter Roskilde givet Falster Skovdistrikt, Skov- og Naturstyrelsen VVM-tilladelse. VVM-tilladelsen er givet efter § 9 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006.

Læs: Udstedelsesbrev m/bilag til kommunen

Læs: Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse

Du kan få materialet tilsendt ved henvendelse til Miljøcenter Roskilde, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Miljøcenter Roskilde
Ny Østergade 7, 4000 Roskilde
Tlf.: 7254 6500
e-post:

Klagevejledning
Kommuneplantillægget og VVM-tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen (planlovens § 58 og 59). Kommuneplantillægget kan kun påklages for retlige spørgsmål, mens en klage over VVM-tilladelsen også kan omfatte vurderingen af, om den bør meddeles samt vilkårene for tilladelsen.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klager skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til .
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.