Støjvold ved Motorring 3 i Glostrup: Revurdering af miljøgodkendelse

21-05-2008

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelsen af støjvold ved Motorring 3

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har revurderet miljøgodkendelsen af støjvold ved Motorring 3 og stillet vilkår til nedlukning og efterbehandling af støjvolden med lettere forurenet jord, matr. nr.10a, Hvissinge, Glostrup.
Støjvolden ejes og drives af Glostrup Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning, Rådhuset, Rådhusparken 4, 2600 Glostrup.
Ved revurderingen er den miljøtekniske vurdering blevet opdateret. Miljøcenteret har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. nr. 7254 8133 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde eller senest den 25. juni 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse