Kyndbyværket: Miljøgodkendelse til udledning af renset spildevand

20-05-2008

Miljøcenter Roskilde har givet Kyndbværket tidsbegrænset miljøgodkendelse til udledning af renset spildevand

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har givet Kyndbyværket, Kyndbyvej 90 tidsbegrænset miljøgodkendelse til udledning af renset spildevand fra rensning af tank 6 og 7.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysnin-ger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest den 17. juni 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklage-nævnet.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 81 23 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse