Sun Chemical A/S, Køge: Accept af sikkerhedsdokumentation

09-07-2008

Miljøcenter Roskilde har accepteret sikkerhedsdokumentationen for Sun Chemical A/S

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har accepteret sikkerhedsdokumentationen for Sun Chemical A/S, Københavnsvej 112, 4600 Køge og meddeler på grundlag heraf påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41.
Sun Chemical A/S er omfattet af risikobekendtgørelsens § 4, da virksomheden oplagrer farlige stoffer i en mængde som overstiger tærskelværdien i kolonne 2, men er mindre end tærskelværdien i kolonne 3 i bilag 1 i bekendtgørelsen nr. 1666 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer af 14. december 2006.
Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest den 6. august 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.
Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72548084 eller
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse