CP Kelco ApS, Lille Skensved: Miljøgodkendelse

30-07-2008

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelsen af CP Kelco ApS

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har revurderet miljøgodkendelsen af CP Kelco ApS, Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved.
Ved revurderingen er nogle af de hidtil gældende vilkår ændret. Blandt andet begrænses lugtpåvirkningen i omgivelserne, støjvilkår justeres, vilkår der beskytter mod forurening af jord og grundvand styrkes, emissionen fra fyringsanlægget begrænses og der stilles større krav til virksomhedens rapportering til tilsynsmyndigheden. Virksomheden skal endvidere redegøre for mulighederne for at forbedre renseanlæggets drift.
Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72548011 eller .
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade , 4000 Roskilde, eller senest den 27. august kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.
Læs: Afgørelse