KARA/NOVEREN - Forbrændingsanlæg: Afgørelse om påbud om anvendelse af perkolat

25-07-2008

Miljøcenter Roskilde har meddelt KARA/NOVEREN påbud om anvendelse af perkolat

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har meddelt påbud anvendelse af perkolat til KARA/NOVEREN, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde.

Påbuddet omfatter vilkår for anvendelse af perkolat fra Audebo Deponi til røggasrensning på ovn 3 og 4.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Ret-ten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 81 23 eller email .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller senest den 22. august 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonce-ringsdatoen.

Læs: Afgørelse