ALK-Abelló A/S i Hørsholm: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

02-07-2008

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at ALK-Abelló A/S kan etablere ny administrationsbygning uden særskilt miljøgodkendelse

Miljøministeriet Miljøcenter, Roskilde, har truffet afgørelse om, at ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm kan etablere og ibrugtage en ny administrationsbygning, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til tlf. nr. 72 54 65 00 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller senest den 1. august 2008 kl. 16:00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse