Chr. Hansen A/S, Hvidovre: Miljøgodkendelse

27-02-2008

Miljøcenter Roskilde har givet Chr. Hansen A/S, miljøgodkendelse til etablering til produktion af kulturer til levnedsmiddelindustrien

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har givet Chr. Hansen A/S, Jernholmen 1-27, 2650 Hvidovre mil-jøgodkendelse til etablering af fermenteringsfabrik, forsyningsbygning og pakkeri til produktion af kulturer til levnedsmiddelindustrien.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslo-vens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest den 26. marts 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklage-nævnet.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljø-centeret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 65 00 eller

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgø-relsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse