Dæmningsforstærkning på del af Frederikssundsbanen ved Veksø er ikke VVM-pligtig

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at dæmningsforstærkning ved Veksø på Frederikssundsbanen ikke er VVM-pligtig

COWI A/S har på vegne af Banedanmark den 24. juni 2008 til Miljøcenter Roskilde anmeldt et ønske om at foretage dæmningsforstærkning på en mindre strækning på Frederikssundsbanen vest for Veksø. Miljøcenter Roskilde har afgjort at dæmningsforstærkningen ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Dæmningsforstærkningen betyder, at der skal nedrammes 75 m spuns på banens nordlige og sydli-ge sider samt etableres nødvendige arbejdsarealer og adgangsveje mens arbejdet pågår. Miljøcenter Roskilde har vurderet, at dæmningsforstærkningen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet (bekendtgørelse nr. 1335 af 06.12.07, § 3, stk.2).

Læs: Afgørelse
Læs: Notat om VVM-screening

Få Miljøcenter Roskildes afgørelse  ved henvendelse til Miljøcenter Roskilde, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen (planlovens § 58 og 59).

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klager skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til . Det er en betingelse for Naturklage-nævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.