Syntese A/S, Hvidovre: Ansøgning om miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

15-12-2008

Syntese A/S har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse og ændring af eksisterende produktionsaktiviteter.
Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes VVM redegørelse for de nævnte aktiviteter

Ansøgning om miljøgodkendelse
Syntese A/S, Industriholmen 11-13, 2650 Hvidovre, har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse og ændringer af eksisterende produktionsaktiviteter.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden den 15. oktober 2008 fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, tlf. nr. 72 54 65 00 eller .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Ikke VVM-pligt
Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udvidelse og ændringer af eksisterende produktionsaktiviteter på Syntese A/S.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til "mailto: ". Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 15. oktober 2008.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 65 00 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Notat om VVM-screening