Statens Serum Institut: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

30-12-2008

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelsen for Statens Serum Institut

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har revurderet miljøgodkendelserne for Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S.
Miljøcenteret har vurderet om virksomheden anvender bedst tilgængelig teknik og har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.
Den gennemførte revurdering giver anledning til ændring af visse vilkår i godkendelsen.
Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72548011 eller .
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller senest den 27. januar 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse