Novo Nordisk A/S, Kalundborg: Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved indretning af laboratorier

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk A/S kan foretage indretning af laboratorier uden særskilt miljøgodkendelse

Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk A/S, Kalundborg kan foretage indretning af laboratorier i Faktor VII fabrikken, Hallas Allé, Kalundborg, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, senest den 29. oktober kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse