Novo Nordisk A/S, Gentofte: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har godkendt øget fermentering af væksthormon for Novo Nordisk A/S og har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig VVM-redegørelse

Miljøgodkendelse
Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde, har godkendt en øget fermentering af væksthormon hos Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1, Gentofte. Der er tale om en forbedret udnyttelse af det eksisterende anlæg, der ikke kræver ændringer eller ombygninger.

Miljøcenteret har i forbindelse med godkendelsesarbejdet, foretaget en revurdering af de eksisterende miljøgodkendelser på Novo Nordisk A/S anlæg til fermentering af humant væksthormon i Gentofte. Miljøcenteret har vurderet, at godkendelserne fortsat er i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller senest den 8. oktober 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1, Gentofte.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til mailto: . Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 24. september 2008 kl. 16.00.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder:
Afgørelserne kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.ros.mim.dk (linket er ikke længere aktivt) eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 65 00 eller

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse
Læs: Begrundelse for afgørelsen