Novo Nordisk A/S, Kalundborg: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk A/S kan etablere laboratorier i bygning DE uden særskilt miljøgodkendelse

Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk A/S, Hallas Allé, 4400 Kalundborg kan foretage etablering af kontrollaboratorier til råvarekontrol i bygning DE, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72548103.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller senest den 2. april 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse